Критична инфраструктура

Решенија за владин сектор


Владините институции се очекува да ја подобрат безбедноста и сигурноста на нивните комуникациски мрежи.

Користењето на можностите што ги нуди IoT, бара целосни флексибилни пакетски мрежи за ефикаснa комуникациja.

Владините институции ја зголемуваат ефикасноста на сообраќајните текови, ја зголемуваат безбедноста, го намалуваат загадувањето и ја избегнуваат или одложуваат потребата од скапи надградби на патните системи со активно следење и контролирање на нив како дел од мрежата на интелегентни сообраќајни системи. Тие, исто така, сè повеќе нудат WiFi како јавен сервис.

Ова бара поставување на различни сообраќајни и еколошки сензори, контролори на сингали и електронски знаци, HD камери и “hot spots” низ целата метро мрежа.

Нашите решенија се ултра-сигурни, со едноставно одржување, економични за “backhaul” на сензорите и камерите преку бакар или оптика на една интегрирана IP / Ethernet мрежа.

Сите права се заджани © sigmatel 2024