Интерконекција на дата центри

Решенија за претпријатија


Со продукно комбинирање, ние сме во состојба да комбинираме различните продукти и услуги, што резултира со создавање на подобро, целосно и интегрирано решение за нашите клиенти.

WI-FI решенија

“Cloud” технологијата на Aerohive Networks за мрежно поврзување со унифициран жичен и Wi-Fi пристап обезбедува само-организирано и само-одржувачко поврзување, намалени оперативни трошоци и комплексност и поголеми информации за податоците. Поддржано од најфлексибилната и адаптибилна архитектура и модел за лиценцирање, нивните “Cloud” управувани пристапни мрежи може да бидат целосно скроени за да одговараат на вашите денешни и идни барања.

Поедноставување на вашиот разговор / комуникација

MI Switch е телефонска централа базирана на IP технологија. Таа е наменета за деловни комуникации и обезбедува широк спектар на функции од суштинско значење за деловни комуникации. Иновативниот софтвер и сигурен хардвер, кој може да се надгради со разни модули за проширување, овозможуваат напредни деловни комуникации

Сите права се заджани © sigmatel 2024